Entries by yllapitaja

Sosilaalinen luotto ja sosiaalinen luototus

Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista. Noin kolmekymmentä kuntaa tarjoaa asukkailleen sosiaalisia luottoja.Toiminnan piirissä on noin 44 prosenttia Suomen väestöstä. Sosiaalista luototusta kehitetään yllättävien talousongelmien hoidossa. Sosiaalista luottoa voidaan myöntää perustelluista syistä esimerkiksi talouden hallintaan saattamiseen velkakierteen katkaisemiseen kodin hankintoihin kuntoutumisen ja työllistymisen edistämiseen asumisen turvaamiseen sosiaalisen […]

Korkeimman oikeuden ratkaisu velan vanhentumisen katkaisutoimi

Korkeimman oikeuden 24.8.2016 annettu ratkaisu velan vanhentumisesta jonka mukaisesti vapaamuotoinen vanhentumisen katkaisutoimi (VanhL 10 §) on tehtävä velkojan ja velallisen välillä. Oikeudellinen katkaisutoimi (VanhL 11 §) oli myös epäonnistunut koska velallinen ei saanut tästä tietoa ja velka eli saaminen todettiin vanhentuneeksi. KKO 2016:50: Velallinen oli ulosottoasian vireilläolon päättymisen jälkeen saanut ulosottovirastosta pyynnöstään tiedon siitä, mistä […]

Asumistuen ulosmittausta koskeva ratkaisu

Vantaan käräjäoikeuden päätös nro 16/2470 Vantaan käräjäoikeus on 9.3.2016 antamallaan päätöksellä nro 16/2470 ratkaissut asumistuen ulosmittausta koskevan asian. Ulosottovirasto oli päätöksellään katsonut, että ulosottokaaren 4 luvun 19 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 20 §:n nojalla 1.9.2015 asiakkaamme tilille maksetusta asumistuesta 328,80 eurosta ulosmittauskelpoista on ollut ajalta 1. -10.9.2015 ollut asumistuen osuus eli 109,60 euroa. […]

Maksuhäiriömerkintä luottorekisterissä

Maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin seuraa monista viranomaisten toimista, esimerkiksi käräjäoikeuden riidattomasta velkomustuomiosta ja yksipuolisesta tuomiosta. – Säilytysaika 3 vuotta (lyhenee 2 vuoteen, jos lasku maksetaan eikä luottotiedoissa muita merkintöjä. Pitenee 4 vuoteen, jos säilytysaikana tulee uusia maksuhäiriömerkintöjä) Ulosottoviranomaisen toteamasta varattomuudesta – Säilytysaika 3 vuotta (lyhenee 2 vuoteen, jos lasku maksetaan eikä luottotiedoissa muita merkintöjä. Pitenee 4 vuoteen, […]

Kuolinpesän osakkaiden velkavastuu

Kuolinpesän osakkaiden velkavastuu Kuolinpesän osakkaiden henkilökohtaisesta velkavastuusta ehdotettiin pääsääntöisesti luovuttavaksi Hallituksen esityksessä 14/2004 perintökaaren velkavastuusäännösten muuttamisessa. Osakkaiden vastuu vainajan veloista rajoittuisi yleensä vainajalta jääneeseen omaisuuteen. Kyseisen hallituksen esityksen mukaisesti osakas voisi kuitenkin tietyin edellytyksin joutua henkilökohtaisesti vastaamaan vainajan veloista. Vastuuseen voisi joutua perunkirjoitusvelvollinen osakas, joka on laiminlyönyt perunkirjoituksen toimituttamisen, sekä osakas, joka on tahallaan antanut […]

Toimeksiantosopimuksen vaikutuksesta perintäyhtiön vastuuseen

Toimeksiantosopimus ja sen vaikutus perintäyhtiön vastuuseen  Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoi antamassaan päätöksessä (1084/2/14), ettei toimeksiantosopimus vapauta perintäyhtiötä laissa säädetystä velvollisuudesta noudattaa hyvää perintätapaa ja toimia lainmukaisesti. Perintäyhtiö oli vedonnut menetelleensä huolellisesti sopiessaan toimeksiantajan kanssa siitä, ettei tämä anna perintäyhtiön perittäväksi oikeudellisesti perusteettomia saatavia. Ota yhteyttä, niin hoidamme sinunkin velka-asiasi kuntoon! VELKANEUVONTA SOITA: 0600 418800 (1,99€/min)

Yrityssaatavien perintäkulut

Yrityssaatavien perintäkulut Perintälakiin ei sisälly säännöksiä yrityssaatavien perintäkulujen enimmäismääristä. Perintäkulujen määrää kuitenkin rajoittaa ensinnäkin hyvää perintätapaa koskeva säännös, jonka mukaan perinnässä ei saa aiheuttaa velalliselle kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja. Lisäksi laissa on säädetty, että velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut. Korvausvelvollisuus voi perustua sekä velkojan omista perintätoimista aiheutuviin kuluihin että kuluihin, joita velkojalle […]

Perintäkirje tavallisena kirjelähetyksenä

KKO:2015:29 ja KKO:2015:28 Tapauksissa ratkaistiin, katkaisevatko tavallisina kirjelähetyksinä velallisen kotiosoitteisiin lähetetyt perintäkirjeet velan vanhentumisen. Näyttöä itse perintäkirjeiden tekemisestä ja sisällön riittävyydestä vanhentumisen katkaisemiseksi sekä lähettämisestä ei riidattomana seikkana ole ratkaistu. Merkittävää korkeimman oikeuden ratkaisuissa on se, että niiden mukaan velkoja oli näyttänyt katkaisseensa velan vanhentumisen, kun velalliselle oli lähetetty kaksi kirjettä eikä kumpikaan niistä ollut […]

Perintätoimisto voi olla väärä velkoja

Perintätoimisto voi olla väärä velkoja Perintälain 10 §:n nojalla perintätoimisto ei voi toimeksiantajan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella velkoa perintäkuluja suoraan omissa nimissään velalliselta koska heillä ei ole keskinäistä sopimusta. Perintätoimiston oma kanne tulee hylätä velallisen tekemän väitteen johdosta. Kyseinen lakimuutos (18.1.2013/31) on tullut voimaan 16.3.2013. Perintälain 10 §:n vastaista on myös periä velalliselta korvausta perintäkuluista, […]

Velkaneuvonnan Velkapuhelin sivusto uudistui

Velkapuhelin sivusto uudistui Uudistimme sivustomme, jotta voimme palvella entistä paremmin. Velkaneuvonta yksityisille ja yrityksille. Velkapuhelin.fi lakimiehet ja ammattilaiset tarjoavat velkaneuvonta -palveluita kaikissa velka-asioissa. Olemme erityisesti keskittyneet hoitamaan velka-asioita ja siten ammattitaitomme on näissä asioissa ainutlaatuinen. Tästä todisteena on useampia korkeimman oikeuden päätöksiä ja voitettuja juttuja. Ota yhteyttä, niin hoidamme sinunkin velka-asiasi kuntoon! VELKANEUVONTA SOITA: 0600 […]